Біля Бахмута загинув снайпер з Шепетівщини

Розказати друзям

27 груд­ня в зо­ні про­ве­ден­ня во­єн­них дій за­ги­нув вій­сько­вос­лужбо­вець з се­ла Сош­ки Пі­рич Ана­то­лій Сте­па­но­вич.

Сьогод­ні, 2 січ­ня, орі­єн­товно о 17:00 се­ло Сош­ки бу­де зус­трі­ча­ти ті­ло за­гиб­ло­го во­їна, повідомляє “ДеньЗаДнем”.

«Про­си­мо гід­но зус­трі­ти на­шо­го Ге­роя, сфор­му­вав­ши «жи­вий ко­ри­дор» з ук­ра­їнсь­кою сим­во­лі­кою мар­шру­том тра­ур­но­го кор­те­жу по­чи­на­ючи з се­ла Ве­ли­ка Ріш­нівка і до до­му на­шо­го во­їна. Ми зо­бов’яза­ні від­да­ти на­леж­ну і, на жаль, ос­танню ша­ну зем­ля­ку…», — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні Анас­та­сії Ми­халь­чук.

Ана­то­лій Пі­рич — мо­лод­ший сер­жант, стрі­лець­-снай­пер — за­ги­нув ви­ко­ну­ючи бойові зав­дання в районі на­се­ле­но­го пун­кту Бах­мут До­нець­кої об­ласті. Внас­лі­док ар­ти­ле­рій­сько­го обс­трі­лу ко­ман­дно-спос­те­реж­но­го пун­кту він от­ри­мав по­ра­нен­ня не­су­міс­ні з жит­тям.

Зав­тра, 3 січ­ня, об 12:00 у його рід­но­му се­лі роз­почнеть­ся за­упо­кій­на служ­ба за но­віт­нім Ге­ро­єм.

Фото з сайту ДеньЗаДнем

https://xmel.km.ua

110
Розказати друзям
Хмель Хмельницький